Mija Renströms konstnärskap kretsar kring ett granskande av sociala och kulturella strukturer som hon ifrågasätter och omtolkar på nya sätt. I sina arbeten relaterar Renström till den fotografiska traditionen. Bland annat undersöker hon förhållandet mellan bild och självbild och synliggör hur fotografiet befäster normer och maktstrukturer.

En del av Renströms konstprojekt är fotobaserade samarbetsprojekt där konst, pedagogik och personligt utvecklingsarbete går hand i hand. Hon använder workshopen som konstnärlig arbetsmetod för att undersöka frågor om ansvar och representation, samt vem som har rätten att tolka en bild. Renström utforskar alternativa strategier för att berätta om och representera andra. Hon utgår från existerande bilder som har en fotohistorisk koppling och låter sedan deltagarna arbeta vidare med iscensättningar eller parafraser. Bildmaterialet från workshopen ligger till grund för Renströms egna konstnärliga tolkning. Hennes tolkning gestaltar flera nivåer av representation och blir det avslutande steget i projektet. En workshop kan variera i tid från några dagar till flera år.

Det finns ett feministiskt anspråk i Renströms arbeten som tydligt återspeglas i hennes konstprojekt med virkade objekt. Även här gestaltar hon olika nivåer av representation, ifrågasätter och bryter mot normativa strukturer. Hon frångår de förutbestämda mönstren för traditionella virkade dukar och omtolkar det kvinnliga konsthantverket. Hon arbetar i flera medium där virkningen är originalet och laborerar med avbildningar i metall eller fotografiska bilder. Objekten är systematiskt namngivna, etiketterade, avfotograferade och kategoriserade i ett arkiv. Hanteringen knyter konstprojektet till fotografiets roll som verktyg för systematisering inom den tidiga forskningen.